MAYIS 2015 MECLİS KARARLARI
MECLİSTE BULUNANLAR
 
Karar T:08.05.2015
Başkan :Yavuz SOYLU
Üyeler  :Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ
Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  , Yaşar DEVELİ  Veli ATEŞ  
KATILMAYAN ÜYELER :   
Karar No:
 
2015 - 5
Sayfa No:
1
      Belediye Meclisimiz 8 MAYIS  2015 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14:00’ de yapmış olduğu MAYIS ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir.
 
         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 08.05.2015 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 Belediyemiz toplantı salonunda  Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı.  Belediye Meclis üyelerinin tamamının toplantıya katıldıkları görüldü.
         Başkan açılış konuşmasını yaparak,  üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti.
 Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen, Belediye Meclis üyesi Mustafa OK’un , Meclise sevk edilen Arazöz’ün kamu hizmetine tahsisi ile ilgili yazısı okundu ve gündemin 6’inci maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
2015/5-1 KARAR ÖZETİ :  1-)  Bir önceki Meclis Toplantı Tutanaklarının İncelenmesi.
        KARAR: Belediye Meclisimizin 03.04.2015  tarihli  Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması, incelenmesi beklendi.   Nakdi hata olup olmadığının kontrol edildi. Söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu .Konu ilke ilgili söz alan olmadığından gündemin 2’inci maddesine geçildi.
 
        2015/-5-2 KARAR ÖZETİ: 2014 Mali Yılı Kesin Hesabın Görüşülmesi.
KARAR : KARAR :
 2014YILI BÜTÇESİ  VE KESİNLEŞME ORANI              :
 1.Ekonomiksınıflandırmdüzeyinde2014yılıgiderbütçesi;                                                                                                                           
KOD
GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL)
GERÇEKLEŞME (TL)
 
GEÇEKLEŞME ORANI
(%)
01
PERSONEL GİDERİ
799.000,00
726.003,21
93,18
02
SOSYAL GÜVENLİK DEVLET
PRİMİ GİDERİ
145.000,00
 
141.562,50
100
03
MAL VE HİZMET ALIMI GİDERİ
914.000,00
831.786,35
99,50
04
FAİZ GİDERİ
10.000,00
37.014,43
0,98
05
CARİ TRANSFERLER
187.000,00
29.936,97
87,56
06
SERMAYE GİDERİ
710.000,00
404.498,90
100
 
09
SERMAYA TRASFERİ
24.000,00
00
0
10      YEDEK ÖDENEK      
261.000,00
00
 
 
TOPLAM
      3.050.000,00
2.170,802,36
 
  2. Ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2014 yılı gelir bütçesi;     2. Ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2014 yılı gelir bütçesi; (YTL) 
MECLİSTE BULUNANLAR
 
Karar T:08.05.2015
Başkan :Yavuz SOYLU
Üyeler  :Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ
Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  , Yaşar DEVELİ  Veli ATEŞ  
KATILMAYAN ÜYELER :   
Karar No:
 
2015 - 5
Sayfa No:
2
                                                                                                                        
KODU
1
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
    2014 BÜTÇE İLE TAH. EDİLEN
 
2014 BÜTÇE GERÇEKLEŞME
 
01
VERGİ GELİRLERİ
  208.000,00
221.513.,46
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
   692.000,00
477.356,80
04
ALINAN BAĞI.VE YARD. İLE ÖZEL GEL.
   260.000,00
00
05
DİĞER GELİRLER
1.553.000,00
2.144.652,84
06
SERMAYE GELİRLERİ
    367.000,00
 
08
ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR
             00,00
184.386,72
TOPLAM                                             3.050.000,00                                              
3.027.909,82
Okunan 2014 Mali Yılı Kesin hesabın kabulüne oy birliği ile karar verildi.
2015/-5-3 KARAR ÖZETİ: 15.Ada , 123 Parselde bulunan  Hükümet Konağı ve  çevresinde  imar tadilatı  yapılması
KARAR :  Belediye Başkanlığımızın 28.04.2015 tarih ve 261 Sayılı ile Niğde  İl Özel İdaresine   Müdürlüğüne   Kamu yararına sağlamak amacıyla yapılacak olan    imar tadilatı için yazı yazılmış olup , bu yazıya istinaden Niğde  İl Özel İdaresine   Müdürlüğünün 07.05.2015 Tarih ve 23673817-310.01.04.01. 01-4020 Sayılı yazıya istinaden  imar değişikliği sağlanmış olup buna göre  Mevcut 50. L.III A imar paftasında Y=Koordinatları 49000-49100 ile X= koordinatları 49500-49700 koordinatları arasında yer alan 15  Ada, 123 Parselin Hükümet Konağı olarak  planlı olan  ve plan  değişikliği için  Hükümet konağı  ile Emniyet binası arasındaki  taşıt yolu ve Emniyet binası ile PTT arasındaki  10  metre yaya yollarının kaldırılarak Resmi Kurum alanına  dönüştürülmesine,  Ayrıca Resmi alanının  kuzeyimde (Belediye tarafı)  otopark alanı olarak  aynı miktar  üzerinden ayrılmıştır. Yapılaşma Koşulu  Emsal =3.00 m ve Hmax = ise  serbest bırakılmasına  şehir plancısının yapmış olduğu imar değişikliğine  ve raporlara göre bu yerlerin tamamımım imar değişikliği yapılmasına ve yapılan bu  imar değişikliklerine   plan işlem numarası ve onayı alınmasına,  3194 sayılı İmar Kanununun  8. b.bendine göre  plan değişikliklerinin yapılmasına  askıya çıkarılmasına , ilan tutanaklarının tutulmasına ve planların  yürürlüğüne konulmasına   Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.        
2015/-5-4 KARAR ÖZETİ: Belediye Bina ve Tesisleri ile ilgili imar tadilatı    
KARAR : Belediye Melcisinin 03.04.2015 Tarih ve 2015/4-5 nolu kararıyla gündeme alınan 3 Ada, 5 ve 6
 2 Ada ,11 parsel ve 23 Ada 21 parseller için İmar komisyonuna havale  edilmiş olup bunun sonunda da 07.04.2015 tarafında yapılan imar komisyon görüşme  neticesinde  Malikler adına %40 verilmek üzere  herhangi bir talepte %5 talep ettikleri halinde  para karşılığında satılmasına   bu durumda  aşağıda yazılı şekilde İmar değişikliğine gidilmiştir. Buna göre   Mevcut 50.L.IV.B  ve 50L.III.A imar patasında Y=Koordinatları 48900-49000 ile X= koordinatları 49700-49900 koordinatları arasında yer alan  Ada ve parsellerde bulunan  Belediye  Sosyal Tesis Alanını  ile Ticaret Alanı olarak geçen yer ile ve bunun arasında kalan 10 m yaya  ile batıda kala 7 metre yaya yollarının imar değişikliği için  mevcut arazi  yapısına ve ada ve parsellerde göre içeren alanda imar değişikliği yapılmasına ,
 
 
 
MECLİSTE BULUNANLAR
 
Karar T:08.05.2015
Başkan :Yavuz SOYLU
Üyeler  :Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK, İlhami ERİKCİ
Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  , Yaşar DEVELİ  Veli ATEŞ  
KATILMAYAN ÜYELER :   
Karar No:
 
2015 - 5
Sayfa No:
3
       İmar planında bulunan  Sosyal Tesis Alanı ve Ticaret alanlarının yeniden düzenleme yapılarak , Mevcut dere ve yolların  kaydırılarak ve kaldırılarak düzenleme yapılması için imar değişikliği yapılmasına   Yapılaşma Koşulu  Emsal = ve  Hmax = Uyulması için  ise     şehir plancısının  yapacağı  imar değişikliğine  ve raporlara göre bu yerlerin tamamınım imar değişikliği yapılmasına ve yapılan bu  imar değişikliklerine   plan işlem numarası ve onayı alınmasına,  3194 sayılı İmar Kanununun  8. b.bendine göre  plan değişikliklerinin yapılmasına  askıya çıkarılmasına , ilan tutanaklarının tutulmasına ve planların  yürürlüğüne konulmasına   Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.        
NOT: Ayrıca Belediyeye ait olan 3 Ada 5 parselde bulunan tapuda Kargir Düğün Salonu ve Arsası olarak geçen ve Belediye Hizmet binası olarak kullanılan   bu binanın yıkılmasına ve yıkılması için Encümene yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi. ve 208 ada 3 parsele yapılacak ola otobüs yazıhanesi ve kantar ile 220 ada 50 parsele yapılacak olan mezbahane ile ekmek evi yapımı için Encümene tekti verilmesine oy birliği ile karar verildi.      
2015/-5-5 KARAR ÖZETİ: Hüsnü  ERDEM’ e ait  İmarla Değişikliği ile ilgili Dilekçenin Görüşülmesi :
  KARAR :  İlçemiz Maden Mahallesinde  Hüsnü ERDEM ve Vekaleten Taşınmazlara sahip olan  mal sahiplerinin 31.03.2015 Tarihli dilekçelerine  Bu taşınmaz Belediyemiz 50 L. IV.B imar paftasında Y=Koordinatları 48500-48600 ile X= koordinatları 49500-49600 koordinatları arasında yer alan Pafta 1-2, Ada  222, parsel 2’de yer alan  ve tapuda 5  Adet ev ve Tarla olarak   geçen alanda  mevcut 7 adet binanın olması  ve mirasçılar  arasında bölünme yapılabilmesi için  ve yapılan yapılaşmalarda düzensiz yerleşme olduğunda  parsel düzenini alamamaktadır. Bu nedenle   alanda bulunan  imar adasını düzenleme yapılması    gerekmektedir.İmar adasında  imar değişikliğine gidilmesine ve yapılaşmaya göre yolların kaydırılmasına ve bölünmesini sağlamak için A-2 düzeninden   B-2 düzenine gör imar tadilatı yapılmasına , Bu imar değişikliğin yapılması için    yapacakları bütün masrafların kendileri tarafından karşılanmasına  bnunu devamında  şehir plancısının  yapacağı  imar değişikliğine  ve raporlara göre bu yerlerin tamamınım imar değişikliği yapılmasına ve yapılan bu  imar değişikliklerine   plan işlem numarası ve onayı alınmasına,  3194 sayılı İmar Kanununun  8. b.bendine göre  plan değişikliklerinin yapılmasına  askıya çıkarılmasına , ilan tutanaklarının tutulmasına ve planların  yürürlüğüne konulmasına   Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.          
MADDE 2015/6-: Belediyemize hibe yolu ile edinilen Vidanjör  aracının Kamu hizmetlerine tahsis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.
    KARAR :         
  Başkan ; Sayın arkadaşlarım, Gündemin üçüncü maddesi; Belediyemiz Meclis Üyesi Mustafa OK’un 08.05.2015 tarihli yazısına istinaden, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi olup, müzekkerede; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 08.04.2015 tarih ve 77100382-325.01.01 sayılı yazısında, Belediyemize tahsis edilen Fort marka ARAZÖZ (13000 LT)  aracı ile ilgili  Kamu Hizmetine tahsis edildiğine dair (Haczedilememesi için) Belediye Meclis kararı istendiğinden, konunun Belediye Meclisinde görüşülmesini talep etmektedir. Yapılan müzakerelerden sonra; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Belediyemize tahsis edilen Fort marka Arazöz‘ün aracının (Haczedilememesi için)Kamu Hizmetine tahsis edilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
DİLEK VE TEMENİLER
Sayın arkadaşlarım toplantımızın dilek ve temenniler bölümüne gelmiş bulunuyoruz bu bölümde söz almak isteyen varmı dedi ? söz almak isteyen olmadığından,  Başkan toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür ederek , toplantıyı kapadı.
 
 
 
BİZİ TAKİP EDİN