ARALIK 2015 MECLİS KARARLARI

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:01.08.2016

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, İlhami ERİKCİ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU , Veli ATEŞ ve Akıner ECEMİŞ 

KATILMAYAN ÜYELER :

Karar No:

 

2016 /1

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 01 OCAK  2016 CUMA günü saat 14:00’ de yapmış olduğu OCAK ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 01.08.2016 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı. Toplantıya Belediye Meclis üyelerinin tamamının katıldığı görüldü.

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen Konu olmadığından gündemin ilk maddesine geçildi.

 

         2016/1-1 KARAR ÖZETİ :Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

         KARAR :  Belediye Meclisimizin 04.12.2015 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz almak isteyen olmadığında gündemin diğer maddesine geçildi.

 

           

         2016/1-2 KARAR ÖZETİ:   Meclis tatil ayının belirlenmesi.

          KARAR  Başkan Sayın arkadaşlarım , 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesinde “Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir”  denmektedir. 2016 Yılı içinde ramazan ayı içine denk gelen Temmuz ayının Tatil ayı olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum dedi Yapılan oylamada 2016 yılı Temmuz ayının Meclis tatil ayı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.   

 

2016/1-3 KARAR ÖZETİ:   Taşınmaz mal satışı  alımı, kiraya verilmesi ve kiralanması için  için Belediye Encümenine yetki verilmesi.

             KARAR : Başkan Sayın arkadaşlarım, gündemimizin bu maddesini, Belediyemizce lüzum görülen  taşınmaz malların satışı, alımı kiraya verilmesi ve  kiralanması  konusunun müzakeresi yapılacaktır. İlçemiz sınırları içinde bulunan  mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait öngörülen, bütün taşınmaz malların  satışı ve kiraya  verilmesine ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda kiralanmasına ve alınmasına  2016 yılında Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2016/1-4 KARAR ÖZETİ:   Belediyemiz Memurları ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalaması için belediye başkanına yetki verilmesi.

           KARAR : Başkan; Sayın arkadaşlar, gündemimizin bu bölümünde, Belediyemiz bünyesinde çalışan memurlar için , Mali ve Sosyal haklarında iyileştirme yapılması amacıyla üyesi

Bulundukları Ben-Bir-Sen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları)  sendikası ile toplu sözleşme yapabilmesi için, Belediye başkanına yetki verilmesi  konusunu görüşeceğiz dedi. Konu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından,konu oylamaya sunuldu ve ilgili sendika ile toplu iş sözleşmesi yapması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:08.01.2016

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, İlhami ERİKCİ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU , Veli ATEŞ ve Akıner ECEMİŞ 

KATILMAYAN ÜYELER :

Karar No:

 

2016 /1

Sayfa No:

2

      

        2016/1-5 KARAR ÖZETİ :Belediyemize ait dükkan kiralarının belirlenmesi.

         KARAR :  Başkan; Sayın Meclis Üyelerimiz,gündemimizin bu maddesinde, Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait dükkanların 2016 yılı kiralarını belirleyeceğiz, konu ile ilgili söz almak isteyen varmı ? dedi, Meclis Üyesi İlhami erikçi  söz alarak ilçemizde esnafların, ilçemize para girişi olmadığından, durumlarının iyi olmadığından zam yapılmamasını önerdi. Öneri oylamaya sunuldu ve dükkan kiralarına 2016 yılında  zam yapılmadan aşağıdaki listeden uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

      Gültekin DEMİRKAZIK   :  100,00 TL

       Fatma SERTTAŞ                 :100,00 TL

      Serdar ÖZŞAHİN               :  100,00 TL

      Hasan KARAKAŞ              :  100,00 TL

      Muhittin AKKKAŞ            :  100,00 TL

      Tahsin KURUDERE          :  100,00 TL

      İzzet AKBALIK                 :  100,00 TL

2016/1-6 KARAR ÖZETİ :Belediye harçları ve içme su tarifesinin belirlenmesi.

         KARAR : Başkan sayın arkadaşlar; Belediyemiz içme su ücretine yaklaşık 10 yıldır zam yapılmamaktadır. Bunun yanı sıra giderler artmış bulunmaktadır. Yapılan müzakere sonunda suyum M3 2.00 TL olarak belirlemesine diğer harçlara zam yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

2016/1-7 KARAR ÖZETİ :Zabıta fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

         KARAR :    Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

-                            10.000’e kadar olanlar için 230,00 Türk Lirasını, ödenir dendiğinden; belediyemiz zabıta

 memurlarına 2016 yılı için 230 TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

2016/1-8 KARAR ÖZETİ :Belediye Meclis üyeleri huzur haklarının belirlenmesi.

KARAR :  Sayın arkadaşlar şimdi gündemimizin  11. maddesinin müzakeresi yapılacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinde Meclis başkanı ve üyelerine Meclis komisyon toplantıların katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının  üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek ücret üzerinden huzur hakkı ödenir denmektedir. Başkan bu konuda söz almak isteyen varmı diye sordu. Söz almak isteyen olmadığından , Meclis başkan ve üyelerine  , Belediye meclis toplantılarına katıldıkları ger gün için 9. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

MECLİS KARAR KAĞIDI

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:08.01.2016

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, İlhami ERİKCİ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU , Veli ATEŞ ve Akıner ECEMİŞ 

KATILMAYAN ÜYELER :

Karar No:

 

2016 /1

Sayfa No:

3

      

       2016/1-9 KARAR ÖZETİ : İşçi vizelerinin onanması.

         KARAR : Başkan; Sayın üyelerimiz gündemimizin bu maddesini ; Belediyemizde 2016 yılında çalıştırılacak olan  geçici işçilerin  vizelerinin yapılması oluşturmaktadır. 5620 Sayılı kanunun 3 maddesinin 1 inci fıkrasında mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde 1 mali yılda 6 (altı) aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında, geçici işçi çalıştırılabilir hükmü 20 Haziran 2007 tarih ve 26558 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5620 sayılı kanunun 1 maddesi 1 fıkrası  ( c ) bendi kapsamına giren kamu idarelerine ilişkin  tebliğinin son paragrafında tebliğ kapsamına giren kurumlarda mevsimlik işçiler ile kampanya işlerinde 1 mali yılda 6 ( Altı)  aydan az 5.29 gün süreyle geçici işçi çalıştırılabilecektir. Şeklinde açıklanmıştır. Beledi,yemiz norm kadro sayısı 53 olup (53x%20=10,60) yuvarlanarak 11 kişiye karşılık gelmektedir. Belediyemizde  2016 Mali Yılı içerisinde en fazla 5 ay 29 olmak üzere11 kişi (11x30x5,29/30)=58,19 adam ay olarak belirlenmesine Belediyeniz Meclisince oy birliği ile karar verildi.

    

. 2016/1-10 KARAR ÖZETİ Belediyemize ait Megan aracın geçici olarak Çamardı Maliyesine tahsisi konusunun görüşülmesi.

                     Belediyemize ait Megan araç; Belediye Meclisimizin 07.08.2015 tarih ve 2015-5 nolu kararı ile Çamardı Mal Müdürlüğüne tahsis edilmişti. Ancak ilgili kurumun 23.12.2015 tarih ve 4700 sayılı yazısı ile  237 sayılı Taşıt Kanunun 10 maddesi gereğince Bütçe Kanunun  (T)  cetvelinde yer almayan taşıtların kaynağına bakılmaksızın edilemeyeceğinden, Taşınırların Geçici Tahsisi Başlıklı (32) sıra nolu Genelgenin  2 ‘inci bendinin 4 numaralı bendine göre Çamardı Mal müdürlüğüne geçici olarak tahsisi edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

2016/1-11 KARAR ÖZETİ:  Denetim Komisyonu Üye seçimi;

KARAR :  Başkan ; Sayın arkadaşlar  bu Maddede  5393 Sayılı Kanunun 25 Maddesi gereği   Üç adet Belediye Denetim Komisyonu secimi yapacağız , komisyonda görev almak isteyen arkadaşlarımız varmı dedi. Emin AHTIPOĞLU, İlhami ERİKÇİ , Ramazan ÇINAR,  Akıner ECEMİŞ ve Yaşar DEVELİ görev almak istediklerini beyan ettiler. Yapılan  gizli oylama oylamada;

 

     Emin HATIBOĞLU   :9 Oy

     İlhami ERİKCİ           :9 Oy

     Ramazan ÇINAR       :9 Oy

     Akıner ECEMİŞ         :9 Oy

     Yaşar DEVELİ           :9 Oy        

        

    Oy aldıkları görüldü, buna göre bir yıl görev almak  üzere     Emin HATIBOĞLU,      İlhami ERİKCİ     Ramazan ÇINAR , Akıner ECEMİŞ ve Yaşar DEVELİ  Denetim Komisyonu Üyesi seçildi.

 

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:08.01.2016

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, İlhami ERİKCİ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU , Veli ATEŞ ve Akıner ECEMİŞ 

KATILMAYAN ÜYELER :

Karar No:

 

2016 /1

Sayfa No:

 
BİZİ TAKİP EDİN