OCAK 2018 MECLİS KARARLARI
  

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:05.01.2018

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, İlhami ERİKCİ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  ve : Veli ATEŞ

KATILMAYAN ÜYELER :

Karar No:

 

2018 /1

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 05 OCAK  2018 CUMA günü saat 14:00’ de yapmış olduğu OCAK ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir.

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 05.01.2018 tarihine tesadüf eden Cuma  günü saat 14:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı. Toplantıya Belediye Meclis üyelerinin tamamının toplantıya katılmadığı görüldü.

 

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen Konu ların görüşülmesi için oylama yapıldı.

a)      Mal.Hiz.Müd.Osman ÇALIŞKAN’nın 04.01.2018 tarihli yazısı.

b)     Fen İşleri Memuru Ömer KARATAŞ’ın 04.01.2018 tarihli yazısı.

c)      Fen İşleri Memuru Ömer KARATAŞ’ın 04.01.2018 tarihli yazısı.

Yapılan oylamada sevk edilen konuların dilek ve temenniler bölümünde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

          :Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

      Belediye Meclisimizin 01.12.2017 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz almak isteyen olmadığından gündemin diğer maddesine geçildi.

 

           

 

 

         2017/1-1 KARAR ÖZETİ:   Meclis tatil ayının belirlenmesi.

          KARAR  Başkan Sayın arkadaşlarım , 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesinde “Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir”  denmektedir. 2018 Yılı içinde  Haziran ayının Tatil ayı olarak belirlenmesini oylarınıza sunuyorum dedi Yapılan oylamada 2018 yılı Haziran ayının Meclis tatil ayı olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.   

 

 

2016/1-2 KARAR ÖZETİ:   Taşınmaz mal satışı  alımı, kiraya verilmesi ve kiralanması  için  Belediye Encümenine yetki verilmesi.

             KARAR : Başkan Sayın arkadaşlarım, gündemimizin bu maddesini, Belediyemizce lüzum görülen  taşınmaz malların satışı, alımı kiraya verilmesi ve  kiralanması  konusunun müzakeresi yapılacaktır. İlçemiz sınırları içinde bulunan  mülkiyeti Belediye tüzel kişiliğine ait öngörülen, bütün taşınmaz malların  satışı ve kiraya  verilmesine ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda kiralanmasına ve alınmasına  2018 yılında Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:06.01.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, İlhami ERİKCİ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU ve Akıner ECEMİŞ 

KATILMAYAN ÜYELER :, Veli ATEŞ

Karar No:

 

2017 /1

Sayfa No:

2

      

        2018/1-3 KARAR ÖZETİ :Belediyemize ait dükkan kiralarının belirlenmesi.

         KARAR :  Başkan; Sayın Meclis Üyelerimiz,gündemimizin bu maddesinde, Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait dükkanların 2018 yılı kiralarını belirleyeceğiz, konu ile ilgili söz almak isteyen varmı ? dedi, Meclis Üyesi İlhami erikçi  söz alarak ilçemizde esnafların, ilçemize para girişi olmadığından, durumlarının iyi olmadığından zam yapılmamasını önerdi. Öneri oylamaya sunuldu ve dükkan kiralarına 2018 yılında  zam yapılmadan aşağıdaki listeden uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

      Gültekin DEMİRKAZIK   :  100,00 TL

       Fatma SERTTAŞ                 :100,00 TL

      Serdar ÖZŞAHİN               :  100,00 TL

      Hasan KARAKAŞ              :  100,00 TL

      Muhittin AKKKAŞ            :  100,00 TL

      Tahsin KURUDERE          :  100,00 TL

      Bilal DEVELİ                      :  100,00 TL

      Mustafa AKBALIK            :  100,00 TL

2018/1-4 KARAR ÖZETİ :Zabıta fazla çalışma ücretinin belirlenmesi.

         KARAR :    Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

-                            10.000’e kadar olanlar için 263,00 Türk Lirasını, ödenir dendiğinden; belediyemiz zabıta

 memurlarına 2018 yılı için 263,00 TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

2018/1-5 KARAR ÖZETİ :Belediye Meclis üyeleri huzur haklarının belirlenmesi.

KARAR :  Sayın arkadaşlar şimdi gündemimizin  11. maddesinin müzakeresi yapılacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinde Meclis başkanı ve üyelerine Meclis komisyon toplantıların katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının  üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek ücret üzerinden huzur hakkı ödenir denmektedir. Başkan bu konuda söz almak isteyen varmı diye sordu. Söz almak isteyen olmadığından , Meclis başkan ve üyelerine  , Belediye meclis toplantılarına katıldıkları ger gün için 9. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:05.01.2018

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, İlhami ERİKCİ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  ve Veli ATEŞ

KATILMAYAN ÜYELER :

Karar No:

 

2018 /1

Sayfa No:

3

      

  2018/1-6 KARAR ÖZETİ : Belediye geçici işçi vizelerinin onanması.

         KARAR : Başkan; Sayın üyelerimiz gündemimizin bu maddesini ; Belediyemizde 2018 yılında çalıştırılacak olan  geçici işçilerin  vizelerinin yapılması oluşturmaktadır. 5620 Sayılı kanunun 3 maddesinin 1 inci fıkrasında mevsimlik ve kampanya işleri ile orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde 1 mali yılda 6 (altı) aydan az olmak üzere vize edilecek geçici iş pozisyonlarında, geçici işçi çalıştırılabilir hükmü 20 Haziran 2007 tarih ve 26558 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5620 sayılı kanunun 1 maddesi 1 fıkrası  ( c ) bendi kapsamına giren kamu idarelerine ilişkin  tebliğinin son paragrafında tebliğ kapsamına giren kurumlarda mevsimlik işçiler ile kampanya işlerinde 1 mali yılda 6 ( Altı)  aydan az 5.29 gün süreyle geçici işçi çalıştırılabilecektir. Şeklinde açıklanmıştır. Beledi,yemiz norm kadro sayısı 38 olup (38x%20=7,60) yuvarlanarak 8 kişiye karşılık gelmektedir. Belediyemizde  2018 Mali Yılı içerisinde en fazla 5 ay 29 olmak üzere 8 kişi (8x30x5,29/30)=42,32 adam ay olarak belirlenmesine Belediyeniz Meclisince oy birliği ile karar verildi.  

    2018/1-7 KARAR ÖZETİ:  Denetim Komisyonu Üye seçimi;

KARAR :  Başkan ; Sayın arkadaşlar  bu Maddede  5393 Sayılı Kanunun 25 Maddesi gereği   Üç adet Belediye Denetim Komisyonu secimi yapacağız , komisyonda görev almak isteyen arkadaşlarımız varmı dedi. Veli ATEŞ, İlhami ERİKÇİ , Osman FIRAT,  Akıner ECEMİŞ ve Yaşar DEVELİ görev almak istediklerini beyan ettiler. Yapılan  gizli oylama oylamada;

 

     Veli ATEŞ                    :8 Oy

     İlhami ERİKCİ           :9 Oy

     Osman FIRAT            :9 Oy

     Akıner ECEMİŞ         :9 Oy

     Yaşar DEVELİ           :7 Oy        

        

    Oy aldıkları görüldü, buna göre bir yıl görev almak  üzere     Veli ATEŞ,      İlhami ERİKCİ     Osman FIRAT , Akıner ECEMİŞ ve Yaşar DEVELİ  Denetim Komisyonu Üyesi seçildi.

 

         2018/1-8  KARAR ÖZETİ:  Araç gerek alımı için Encümene yetki verilmesi.

KARAR : Değerli meclis üyelerimiz  İleride ihtiyaçlarımız doğrultusunda Araç gereç alımı için Belediye Encümenine yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum dedi yapılan oylama sonunda araç gereç alımı için Encümene yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi

 

         2018/1-9KARAR ÖZETİ:   Mal ve Hizmet Alımları için Belediye Encümenine Yetki verilmesi

          KARAR  Başkan Sayın arkadaşlarım , 2018 Yılı içerisinde alınacak olan mal ve hizmet alımları  için, Meclisimizin, Belediye Encümenine yetki vermesi gerekiyor. 2018 yılı içerisinde ihalesi yapılması gereken, Akaryakıt ve akaryakıt ürünleri, Bordür parke taşı alımı,  ve ileride yapılması gereken tüm işlerle ilgili   Belediye Encümenine yetki verilmesi oylandı. Yapılan oylamada mal ve hizmet alımları için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği   ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:05.01.2018

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ, İlhami ERİKCİ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  ve Veli ATEŞ

KATILMAYAN ÜYELER :

Karar No:

 

2018 /1

Sayfa No:

4

 

BİZİ TAKİP EDİN