ŞUBAT 2018 MECLİS KARARLARI
  

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:01.02.2018

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  ve : Veli ATEŞ

KATILMAYAN ÜYELER :  İlhami ERİKCİ

Karar No:

 

2018 /2

Sayfa No:

1

      

        Belediye Meclisimiz 01 ŞUBAT  2018 Perşembe günü saat 10:00’ de yapmış olduğu ŞUBAT ayı toplantısında almış olduğu kararların örneğidir.

 

         Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince aylık olağan toplantısını yapmak üzere 01.02.2018 tarihine tesadüf eden Perşembe  günü saat 10:00 başkanlık odasında Meclis Başkanı Yavuz SOYLU’nun başkanlığında  toplandı. Toplantıya katılan üyelerin imzaları alındı. Toplantıya Belediye Meclis üyelerinden İlhami ERİKCİ’nin toplantıya mazeretsiz olarak katılmadığı görüldü.

 

         Başkan açılış konuşmasını yaparak, toplantıya katılan üyelere toplantıya katılmalarından dolayı teşekkür etti. Belediye Meclisimize gündem dışı olarak görüşülmesi için sevk edilen Konu ların görüşülmesi için oylama yapıldı.

 

a)-Yaz.İşl. Müdürlüğü nün Muhtarlık Müdürlüğünün ihdası ile ilgili yazısının görüşülmesi.

Konusu oylandı ve gündemin 3. Maddesi olarak görüşülmesine karar verildi.

 

          :Bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin tutanakların incelenmesi.

      Belediye Meclisimizin 05.01.2018 tarihinde yapmış olduğu Meclis toplantı tutanaklarının 1 sureti Meclis üyelerine dağıtılarak okunması incelenmesi beklendi  ve nakdi hata olup olmadığının kontrol edilerek söz alıp almak isteyenin olup olmadığının soruldu söz almak isteyen olmadığından gündemin diğer maddesine geçildi.

 

           

 

 

           Yavuz SOYLU                  Osman FIRAT           Akıner ECEMİŞ

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

 

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:01.02.2017

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU, Veli ATEŞ ve Akıner ECEMİŞ 

KATILMAYAN ÜYELER :  İlhami ERİKCİ

Karar No:

 

2018 /2

Sayfa No:

2

      2018/2-14 KARAR ÖZETİ : Belediye şirketi kurulması konusunun görüşülmesi        KARAR;

      31.01.2018  Tarihli  Yazı İşleri Müdürlüğü makamından havale edilen gerekçe raporu incelenmiş olup , konu meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde;

           696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi le 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ‘ye eklenen Ek 20 inci maddesinde yer alan “İl özel idaresi, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 inci maddesinin birinci fıkrasına (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yapıldığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” Hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlardan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkında yararlanılabilmesi için; il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümden geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsüne istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan  10.000,00  sermayeli Çamardı Belediyesi Personel Limited  Şirketi ne belediyenin %.100..hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına Çamardı Belediyesi Personel Ltd. Şti. kurmak üzere Çamardı Belediye Başkanı Yetki verilmesine  meclisimizce oy birliği ile kara verilmiştir.

 

            Yavuz SOYLU                 Osman FIRAT           Akıner ECEMİŞ

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

 

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:01.02.2018

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  ve Veli ATEŞ

KATILMAYAN ÜYELER :  İlhami ERİKCİ

Karar No:

 

2018 /2

Sayfa No:

3

 

2018/1-15 KARAR ÖZETİ : İller Bankasından gelen İmar Planlarının görüşülmesi;

         KARAR : İller Bankasından gelen haritalar Meclisimizce görüşülmüş olup, aşağıdaki şekilde düzetilmesine;

               1-) M.33B-20B-4A Uygulama İmar Planında Y=410100-410200ile X 4189400-4189500 koordinatları arsında önceden parsel yapılmış bölgenin imar parseline göre işlenmesi; parseller 352 Ada 18-119-20-21-22 Nolu parseller olarak parsellenmiştir. Buna göre İşlenmesi gerekmektedir.

          2-) M.33B-20B-4C Uygulama imar Planında Y=410300-410400 ile X 4188800-4188900 Koordinatları arasında önceden parselasyonu yapılmış bölgenin İmar Parseline3 göre işlenmesi; Bu parseller şu anki plana göre park ve yol olarak işlendiğinden tekrar 370 Ada 26ve 27 parseller olarak parsel haline getirilmesi.

           3-) M.33B-20B-3D Uygulama İmar planında parselasyonu yapılmış Y=410900-411000 ile X 4188700-4188800 koordinatları arasında 7 Metrelik yol konulmuştur. Bu yolun arazisinin çok engebeli ve dere yatağı ıslahı çalışması yapıldığından bu yolun kaldırılarak bitişinde bulunan parka birleştirilmesi gerekmektedir

          4-) M.33B-20B-4B Uygulama İmar Planında Y= 410700-410800 ile X 4189300-4189400 koordinatları yapılan Hükümet Konağının Önünde bulunan Otoparkın kaldırıp meydana dahil edilmesi, Meydan olarak kalması gerekmektedir.

          5-) M.33B-20B-4B Uygulama İmar Planında Y=410700-410800 ile X 4189600-4189700 Koordinatları arasında Belediye Sosyal Tesisi bitişiğindeki park konulmuştur. Parkın kaldırılarak, Belediye Sosyal tesisine birleştirilmesi yine Belediye Sosyal tesisine karşısında ve kuzeyinde genişlenmiş yol konulmuştur. Bu yolda daha önce Ticari alan olarak parsellenmiş arsalara bulunmaktadır. Arsaların parsel gördüğü için korunması gerekmektedir bu alanın tekrar Ticari alana ve eski imarına alınması gerekmektedir . Bu parseller 23 Ada; 45,46,47 ve 48 parseller olarak ayrılmıştır.

        6-) M.34A-16A-1A Uygulama İmar Planında Y=412300-412400 ile X4190300-4190400 önceden da parselasyonu yapılmış arsalar bulunmaktadır. Ancak şu anda imarda parsellenmiş alanlara park konulmuştu. Bu parkların kaldırılarak eski mevcut imara alınması gerekmektedir. Bu parseller 442 ada ve 444 muhtelif parsellerin konut alanına dönüştürülmesi gerekmektedir.

       7-) M.33B-20C-1A Uygulama İmar Planında Y=409750-409900 İle X 4188400-4188570 koordinatları arasında önceden 03.02.2009 Tarih ve 2/8 Sayılı meclis kararıyla alınmış ve imar planına işlenememiş olup bu alanında parselasyon düzenine göre konut alanı olarak imara işlenmesi gerekmektedir. Bu alana 388 Ada 5 parsel olarak belirlenmektedir.  Bu parsel içinde bulunan  Sağlık tesisi alanının kaydırılarak başka bir alan konulmasına.

        8-) M.33B-20B-2D Uygulama İmar Planında 411300-411400-4189940-418900 koordinatlar arasında başlangıç olarak İlçe merkezinin girişine doğru giden 20 metrelik yolun M.33B-20B-3D UYGULAMA İmar planında 411000-411100-4188600-4188700 koordinatları arasında bitiş olarak bulunan 20 metrelik yolun kaldırılarak 15 metreye düşürülmesi gerekmektedir.

         9-) M.34A -16A -1C –M.34A -16A-4 B Uygulama imar planında 412800-413100-4190150-4189800 Koordinatları arasında bulunan anayol güzergahındaki 1. Etap TOKİ, 3 Etap TOKİ ve bulunan yerleşim adaları sınırları önceden parsel yapıldığından bu sınırlar yol olarak kaydırılmıştır. Bu alanların eski mevcut sınırlarına güncellenmesi gerekmektedir.

         10-)M.34A-16A-1C Uygulama İmar Planında Tarım ve hayvancılık tesisi güneyindeki depolama alanına sanayi  alanı olarak planlanması mera ile ilgi plan notu ilave edilmesi.

        11-)M33b20C-4C İmar planında 410400-410500 ve 4189000-4189200 koordinatları arasında bulunan 15 m’lik yolun 10 m’ye düşürülerek imar adasının genişletilmesi ve kuzeybatısında bulunan  parkın daraltılarak ilerisinde bulunan 10 metrelik yolun aynı kalmasına.

 

 

 

 

 

 

 

MECLİSTE BULUNANLAR

 

Karar T:01.02.2018

Başkan :Yavuz SOYLU

Üyeler  : Yaşar DEVELİ ,Ramazan ÇINAR,  Osman FIRAT,  Mahmut GÜNEŞ ,Mustafa OK

Emin HATIBOĞLU , Akıner ECEMİŞ  ve Veli ATEŞ

KATILMAYAN ÜYELER :  İlhami ERİKCİ

Karar No:

 

2018 /2

Sayfa No:

4

 

 

DİLEK VE TEMENİLER

         Başkan Sayın arkadaşlar Gündemimizin sonuna geldik, söz almak isteyen varmı diye sordu söz almak isteyen olmadığından toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

 

           Yavuz SOYLU                    Osman FIRAT           Akıner ECEMİŞ

            Meclis Başkanı                   Meclis Katibi                   Meclis Katibi

                   (İmza)                                         (İmza)                                (İmza)

 

 

 

ASLININ AYNIDIR

01.02.2018

 

 

Yavuz SOYLU

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çamardı Belediyesinin 01.02.2018 tarih ve 2018/2

Sayılı Karar numarası altında aldığı 3 adet karar örneği

………./2018  tarihinde ……….Sayı ile Kayıt altına alınmıştır.

 

 

 

 
BİZİ TAKİP EDİN