Çamardı Belediyesi Resmi Web Sitesi

Metruk Binaların Yıkımı

Metruk Binaların Yıkımı

T.C
ÇAMARDI İLÇESİ MERKEZ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3194 SAYILI İMAR KANUNU

Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar.

MADDE 39- Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine, tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.

Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler

MADDE 40- Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlit eden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu, mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı %20 fazlasıyla arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur. Arsaların yola bakan yüzleri

 MADDE 41- Belediyeler veya valiliklerce belirli yollar üzerinde mahzurlu bina bulunan veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda kapatılmasına karar vermeye salahiyetlidir. Bu takdirde gayrimenkulün sahipleri belediye veya valilikçe verilen müddet içinde bu yerleri kapatmaya mecburdurlar. Bu mükellefiyete uyulmaması halinde belediye veya valilikçe gereği yapılarak masrafı arsa sahibinden tahsil edilir.

TEBLİGAT

Niğde İli Çamardı İlçesi, Bereketli Mahallesi, 40 Ada 2 Parsel ; 59 Ada 15 Parsel ; 63 Ada 3 Parsel ; 84 Ada 3-4-5 Parsel ; 89 Ada 7-11 Parsel 95 Ada 1-3-4-5 Parseller ve 100 Ada 6 Parseller üzerindeki yapılar terkedilmiş durumda olup, çevre sağlığı ve güvenliği açısından olumsuz etkilere sebep olmaktadır.

Bu nedenle mal sahiplerine ilgili  yazılar  belediyemiz tarafınca tebliğ edilmiş olup ; Tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılardaki olumsuzlukların giderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bahse konu olan yapınıza İmar Kanununun 39. 40. ve 42. Maddeleri ve metruk  binalarla ilgili yönetmelikler çerçevesinde işlem yapılarak yıkım kararı ve para cezası çıkarılacaktır.

Yavuz SOYLU
Çamardı Belediye Başkanı